💸 ค่ากาแฟปี 2024 ชาว S2 💸

Rank
Player
Total
1 🏆
P'Fafa
2,940 บาท
2
Plaifah
2,933 บาท
3
P'Pim
1,856 บาท
4
Pypfoam
1,273 บาท
5
P'Phoom
875 บาท
6
P'Fhon
530 บาท
7
Bas
52 บาท
8
Pang
52 บาท